Obchodní podmínky - Ploty Vlašim

Ploty Vlašim s.r.o. – obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení (PDF)

 

Ploty Vlašim s.r.o.
Zahradní 1250,258 01 Vlašim        
Tel.:775 555 842,734 245 292
IČO: 037 84 096,DIČ:CZ03784096
 

1. Vysvětlení základních pojmů

Pro účely těchto podmínek se Objednatelem rozumí objednatel oplocení (dále jen „Objednatel“ či též „Odběratel“) a Zhotovitelem se rozumí obchodní společnost PLOTY VLAŠIM s.r.o.., IČO: 03784096-DIČCZ03784096, se sídlem Vlašim 25801 ,Zahradní 1250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 237365, zastoupená panem Romanem Kuntošem, jednatelem (dále jen ,,Zhotovitel“ či též ,,Dodavatel“). Objednatel a Zhotovitel jsou společně označeni též jako ,,smluvní strany“ a každý zvlášť též jako ,,smluvní strana“.

„Oplocením“ se vždy rozumí dodání materiálu a provedení montážních prací vykonávaných Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti. V případě, že se Zhotovitel s Objednatelem dohodnou jinak (např. Objednatel má vlastní materiál a po Zhotoviteli požaduje pouze provedení montážních prací), musí takové specifikum Objednatel Zhotoviteli písemně sdělit před uzavřením závazné objednávky.

„Smlouvou“ se pro účely těchto podmínek rozumí závazná objednávka uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Právní vztah může být založen také obdobným smluvním dokumentem, a to po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele.
„Dílem“ se dle definice zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem; dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Objednávka učiněná Objednatelem představuje pouze návrh na uzavření smlouvy, který je Zhotovitel oprávněn odmítnout, akceptovat, i po vzájemné dohodě s Objednatelem upravit do podoby závazné objednávky.

2.2. Závazná objednávka představuje smlouvu (oboustranné právní jednání), z něhož Objednateli i Zhotoviteli plynou práva a povinnosti.

2.3. Objednatel je povinen před objednáním oplocení u Zhotovitele předložit tomuto originál platného stavebního povolení, platného ohlášení stavby nebo platný územní souhlas příslušného stavebního úřadu. Zhotovitel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za předložená povolení ve smyslu předchozí věty. V případě že Objednatel Zhotoviteli nedodá veškeré požadované dokumenty dle výše uvedeného, má se za to, že vše je v pořádku a realizace oplocení může být ze strany Zhotovitele započata, přičemž veškeré následky související s nevyřízením výše uvedených dokumentů jdou k tíži Objednatele.
 

3. Cenové podmínky realizace oplocení:

3.1. Objednatel, na nějž se nevztahuje zvláštní ujednání ve smyslu odst. 3.4 tohoto článku 3, je povinen uhradit Zhotoviteli zálohu. Úhradou se rozumí připsání zálohy na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě nebo zálohové faktuře. Zálohu Objednatel Zhotoviteli uhradí po uzavření smlouvy nebo závazné objednávky, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením realizace oplocení.

3.2. V případě, že mezi dnem uzavření smlouvy a dnem zahájení realizace oplocení je doba kratší než 3 pracovní dny, Objednatel uhradí zálohu bezprostředně po uzavření smlouvy nebo závazné objednávky, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením realizace oplocení.

3.3. Výše zálohy ve smyslu odst. 3.1 tohoto článku 3 činí 50 - 85 %z předpokládané ceny oplocení bez DPH (dle předběžné cenové kalkulace ve smyslu odst. 3.4 tohoto článku 3), přičemž Objednatel doplatí zbytek ceny oplocení po protokolárním předání zhotoveného oplocení. Přesnou výši zálohy Zhotovitel uvede v jím vystavené zálohové faktuře, a to na základě předchozí dohody s Objednatelem.

3.4. Cena oplocení dle smlouvy nebo závazné objednávky představuje předběžnou předpokládanou cenovou kalkulaci vycházející z podkladů předložených Objednatelem; nejedná se tedy o cenu konečnou a limitní. Zhotovitel si vyhrazuje právo, předběžnou předpokládanou cenovou kalkulaci (nabídka, přijatá objednávka) upravit po upřesnění parametrů zakázky, tj. zejména po zaměření Zhotovitelem na místě realizace oplocení. Zjistí-li Zhotovitel, že místní podmínky jsou odlišné od údajů sdělených Objednatelem či od běžných podmínek, je oprávněn provést úpravu oplocení i ceny oplocení; Objednatel je v takovém případě povinen uhradit upravenou cenu oplocení.

Při konečném vyúčtování se cena oplocení vyčíslí podle fakticky spotřebovaného materiálu a provedených prací.

3.5. V případě uzavření SOD Objednatele se neuplatní ustanovení odst. 3.1 – 3.4 tohoto článku 3, nýbrž se aplikují oboustranně přijaté obchodní podmínky na základě smlouvy o dílo či závazné objednávky.

3.6. Cena oplocení se týká výlučně dodání materiálu a montážních prací Zhotovitelem. Cena realizace oplocení je platná pouze v případě, že Objednatel vůči Zhotoviteli neuplatní např. zádržné, úhradu nákladů na energie, pojištění, požadavek na zařízení staveniště, čištění příjezdových cest, zajištění ostrahy objektu apod.

3.7. Sníženou sazbu DPH 15 % na oplocení (tzn. zboží včetně montáže), jehož Objednatelem je fyzická osoba či společenství vlastníků jednotek, lze uplatnit po dodání originálu "čestného prohlášení" Objednatele do sídla Zhotovitele, a to v rámci akcí "opravy oplocení" nebo "stavby nového oplocení" platných pro realizace oplocení objektu, jehož plocha je menší než 340 m2 a zároveň je více než 50 % obytné plochy užíváno k nekomerčním účelům.

V případě realizace oplocení pro daňový subjekt - Objednatele s platným DIČ, Zhotovitel Objednateli fakturuje v režimu přenesené daňové povinnosti s DPH ve výši 21 %. V ostatních případech je DPH 21 % fakturováno Zhotovitelem.

3.8. Cenová ujednání smlouvy (vč. případných dodatků smlouvy) nezahrnují náklady na např. geodetické vytyčení trasy oplocení, parkové úpravy, terénní a obdobné úpravy, demontáž starého oplocení, vytyčení inženýrských sítí v zemi, zaměření nového oplocení, zaměření a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení oplocení apod.

3.9. V případě stavební nepřipravenosti na straně Objednatele v trase realizace oplocení (zejména nevytyčené hraniční body, překážky v trase oplocení nebo nevytyčené inženýrské sítě), je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady marného výjezdu montážní skupiny v hodnotě 7.000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý marný výjezd.

3.10. Zhotovené oplocení zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení ceny dle konečného vyúčtování ve smyslu tohoto článku 3. Pro tyto účely Objednatel akceptací těchto obchodních podmínek uděluje Zhotoviteli výslovný souhlas ke vstupu na pozemek Objednatele za účelem demontáže a odvozu zhotoveného oplocení Zhotovitelem v případě prodlení Objednatele s úhradou závazků vůči Zhotoviteli.
 

4. Zvláštní ujednání

4.1. Objednatel je povinen na vlastní náklady zajistit geodetické vytyčení trasy realizace oplocení, úpravu terénu do roviny v celé délce realizace oplocení, specifikaci výšky oplocení nad upraveným terénem, demontáž starého oplocení, vytyčení inženýrských sítí v zemi, přístup ke zdroji 230 V a ke zdroji užitkové vody (elektřina 230 V, pitná voda z vodovodního řádu, vše max. 30 m od staveniště). V opačném případě se Objednatel zavazuje uhradit náklady spojené s dovozem vody (v částce dohodnuté se zhotovitelem) a pohonné hmoty do elektrocentrály, vyčíslené v konečném vyúčtování. Objednatel je dále povinen umožnit Zhotoviteli příjezd a parkování na staveništi pro nejméně dva nákladní automobily.

Není-li Objednatel schopen zajistit přístup ke zdroji 230 V, účtuje mu Zhotovitel použití elektrocentrály, a to částkou 900,- Kč bez DPH/1 kalendářní den.

4.2. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za poškození inženýrských sítí, na které nebyl ze strany Objednatele či jím pověřené osoby řádně a dostatečně včas upozorněn a které nebyly dostatečně včas řádně vytyčeny.

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za poškození podzemních sítí. Povinností Objednatele je vše řádně vytyčit a realizační tým Zhotovitele dostatečně včas upozornit na případné vedení podzemních sítí.

4.3. Objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady vytýčení sítí v prostoru staveniště a též v oblasti do 1 m od něj; hranice staveniště a vytyčovací body je Objednatel povinen předat Zhotoviteli při předání staveniště. Případné spory o výměru pozemku jdou k tíži Objednatele. Za nesprávné vytýčení sítí odpovídá Objednatel.

Objednatel se zavazuje nejpozději 24 hodin před zahájením realizace díla předat oprávněnému zástupci Zhotovitele geodetické body trasy oplocení a specifikaci výšky budoucí „NULY“ (tzn. čisté výšky brány/oplocení).

4.4. Není-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemně ujednáno jinak, je Zhotovitel na vlastní náklady povinen zajistit, aby vykopaná zemina byla rozhrnuta v těsné blízkosti výkopů (max. do 1 m od sloupku/základu). Zbývající zeminu z výkopu zlikviduje Objednatel na vlastní náklady. Není-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemně ujednáno jinak, v případě montáže bran, vrat nebo závor je Objednatel povinen na vlastní náklady zajistit dodání základových patek pro brány, vrata či závory včetně přivedení elektro kabelů dle specifikace a pokynů Zhotovitele. V případě základových patek pro brány, vrata či závory Zhotovitelem je Objednatel povinen zajistit přivedení elektro kabelů dle specifikace a pokynů Zhotovitele.

4.5. Termín dodání vrat, branek a bran je zpravidla 6 - 8 týdnů ode dne uhrazení zálohové faktury na oplocení ve smyslu článku 3.

Je-li předmětem díla Zhotovení atypických částí na zakázku (např. brány a branky, posuvné brány a další dílo rozměrem a provedením upravené specificky dle požadavků Objednatele), je Objednatel srozuměn s termínem dodání do 6 - 8 týdnů ode dne uhrazení zálohové faktury znějící na částku 70% z předpokládané ceny atypického díla bez DPH.

4.6. Je-li součástí realizace oplocení stavba podezdívky z betonových tvárnic, není s ohledem na technologii výroby brán zřetel na reklamace výkvětů ani odchylek v barevném odstínu. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním by dle informací od výrobce časem mělo dojít k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

4.7. Není-li s ohledem na složitost terénu možné využití strojního vrtání děr pro sloupky, bude účtován příplatek dle níže uvedeného ceníku:
a)    ruční kopání děr – příplatek 250 Kč za každou díru výkopu
b)    kopání děr s nutností využití sbíjecího kladiva – příplatek 350 Kč za každou díru výkopu nebo při usazení sloupku těsně u obruby
c)    zahrabání podhrabové desky více než 10 cm pod zem – příplatek 100 Kč za 1 bm

4.8. Zhotovitel je oprávněn adekvátně posunout termín zhotovení oplocení v případě nedodržení platebních podmínek Objednatele, nedodržení přípravy staveniště Objednatelem a dalších požadavků na součinnost Objednatele ve smyslu tohoto článku 4 nebo pokud v době realizace oplocení budou nepříznivé povětrnostní podmínky (např. podmáčený terén, zmrzlá zem, deštivé počasí, krupobití, silný vítr, a podobné povětrnostní podmínky neslučitelné s kvalitní realizací oplocení) nezaručující řádný technologický postup stavby oplocení (toto bude vždy konzultováno telefonicky s Objednatelem).

4.9. Zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady zhotoveného díla, resp. záruka za jakost díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemně dohodnuto jinak.
a)    Je-li Objednatelem spotřebitel, činí zákonná lhůta pro uplatnění nároků z vadného plnění 24 měsíců od okamžiku protokolárního předání zhotoveného díla;
b)    Je-li Objednatelem podnikatel, Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu 12 měsíců (pokud nebylo písemně ujednáno jinak) od okamžiku protokolárního předání zhotoveného díla.
Po dobu stanovenou zákonem, resp. podobu ujednanou má Objednatel právo na bezplatné odstranění vad díla, které vzniknou z vadné dodávky zboží nebo prací Zhotovitele. V případě reklamace zboží dodaného Zhotoviteli třetí stranou si Zhotovitel vyhrazuje lhůtu 30 dní na vyřízení reklamace.

Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel na adrese sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy, závazné objednávky či faktury, a to písemnou cestou.

4.10. Z odpovědnosti Zhotovitele za vady, resp. ze záruky za jakost zhotoveného díla jsou vyňaty případy, kdy na straně Objednatele dojde k dodatečným úpravám předaného díla (např. instalace zastínění, zneprůhlednění, zavěšení reklamní plachty a dalších prvků zvyšujících namáhaní stavby povětrnostními podmínkami) bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

4.11. Pokud Objednatel zamýšlí jakékoliv úpravy díla, je povinen tento záměr konzultovat se Zhotovitelem při přípravě projektu oplocení.

4.12. Sdělí-li Objednatel Zhotoviteli záměr k úpravám již naprojektovaného díla po zahájení jeho realizace, je Zhotovitel oprávněn na takové úpravy přistoupit pouze tehdy, vyhodnotí-li je jako technicky možné, v souladu s příslušnými předpisy a normami a je-li v jeho časových i personálních možnostech takovou změnu díla provést. V takovém případě Objednatel nese úhradu dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti se změnou ve smyslu tohoto odst. 4.11 a též dochází k prodloužení lhůty pro odevzdání díla Objednateli.

4.13. Objednatel je povinen při převzetí díla s náležitou pečlivostí zkontrolovat předávané dílo a oznámit Zhotoviteli veškeré zjištěné vady díla. Vady díla zjistitelné při předání díla smluvní strany zapíší do předávacího protokolu spolu s předpokládaným termínem jejich odstranění Zhotovitelem.

4.14. Objednatel je povinen převzít dílo, které nevykazuje žádné vady či nedodělky nebo takové vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, resp. stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

4.15. V případě prodlení Objednatele s úhradou závazků Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli kromě úhrady zákonného úroku z prodlení také úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením nejsou dotčeny nároky Zhotovitele na náhradu škody vzniklé prodlením Objednatele.
 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022 a upravují právní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem založené smlouvou nebo závaznou objednávkou, není-li ujednáno jinak.

5.2. Tyto obchodní podmínky, vyjma specifických smluvních vztahů (např. v případě stálého Objednatele), představují nedílnou součást smlouvy nebo závazné objednávky uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem a podpisem smlouvy nebo závazné objednávky Objednatel výslovně přijímá tyto obchodní podmínky.

5.3. Právní záležitosti, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani smlouvou nebo závaznou objednávkou, se řídí právním řádem České republiky a pro případné právní spory plynoucí z právního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem je příslušný soud České republiky.

5.4. Je-li Objednatelem spotřebitel (fyzická osoba), v oblasti spotřebitelského práva se aplikují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Dojde-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem ke spotřebitelskému sporu, má Objednatel jako spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.6. Zhotovitel je oprávněn obchodní podmínky jednostranně měnit, pro Objednatele však vždy platí znění obchodních podmínek účinné k okamžiku odeslání závazné objednávky nebo návrhu na uzavření smlouvy Zhotoviteli.

 

Ve Vlašimi 1.1.2023